skip to Main Content

Privacyverklaring en FAQ over privacy en AVG

Privacyverklaring

Het OMC Amstelland vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In dit document (Privacy verklaring) staat uitgelegd hoe wij omgaan met uw gegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de cliënten van het OMC Amstelland.
Het OMC Amstelland zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Het ziekenhuis volgt de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent het volgende:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan het ziekenhuis heeft gegeven.
 • Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben.
 • Wij vragen u om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
 • Uw gegevens geven wij niet door aan andere organisaties, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw gegevens aan het ziekenhuis heeft gegeven.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens. Wij vertellen u meer over deze rechten en respecteren deze rechten.

Wat doet het OMC Amstelland met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het OMC Amstelland gebruikt voor:

 • het uitvoeren van de met u gemaakte afspraken;
 • het voeren van administratie en andere werkzaamheden om uw gegevens goed te beheren;
 • het leggen van contact met u en om te reageren op de door u gestelde vragen;
 • het informeren over nieuwe producten en/of diensten van het OMC Amstelland;
 • het doen van patiënttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • het verbeteren van de website en de dienstverlening;
 • het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven, uitnodigingen en afspraakherinneringen;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen, klachten en claims; wetenschappelijk onderzoek;
  beveiliging van de gebouwen en eigendommen van het OMC Amstelland.

Het OMC Amstelland verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, doeleinden de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiëntnummer, of u een van een meerling bent, geboorteplaats, burgerlijke staat, uw relaties (vader, moeder of voogd), gegevens over uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

Wanneer heeft het OMC Amstelland recht op uw gegevens?

Het OMC heeft recht op het verwerken van uw gegevens als:

 • er toestemming is gegeven;
 • het om vitale belangen gaat (medische gegevens);
 • het een wettelijke verplichting is;
 • er een overeenkomst is om persoonsgegevens te verwerken
 • het gaat om een algemeen belang;
 • er een gerechtvaardigd belang is.

Uw gegevens delen met andere partijen

Soms is het belangrijk dat het OMC uw gegevens deelt met anderen (derde partijen). Dit gebeurt alleen als het echt nodig is en als dit wettelijk is vereist en/of toegestaan.

Bewaartermijn

Het OMC Amstelland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze aan het OMC zijn gegeven en worden ook opgeslagen als de wet dit vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het OMC Amstelland zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
Het OMC heeft hiervoor verschillende maatregelen genomen. Zo worden uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Personen die namens het OMC Amstelland toegang hebben tot uw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien gegevens door een andere partij worden verwerkt, verwacht het OMC dezelfde technische en organisatorische maatregelen van deze andere partijen (verwerkers). Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door het OMC Amstelland verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet langer mag.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u in een bepaalde situatie bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
In sommige situaties heeft u ook recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om dit aan het OMC te vragen in vier situaties:

 1. als u wacht op een beoordeling van veranderingen aan uw gegevens;
 2. als uw gegevens eigenlijk gewist zouden worden, maar u dit niet wilt;
 3. als het OMC de gegevens niet langer nodig heeft, maar u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. als u wacht op de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die u aan Het OMC Amstelland heeft gegeven (terug) te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit betekent dat u digitale bestanden die u van ons krijgt makkelijk op uw computer moet kunnen openen. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u gebruiken waar u toestemming voor heeft gegeven of gegevens die in een contract staan. Het recht geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal hebben opgeslagen, dus niet voor gegevens op papier.
U bent vrij de gegevens die u heeft gekregen door te geven aan anderen. Als onze systemen verbonden zijn aan de systemen van de partij waaraan u uw gegevens wilt doorgeven, dan kunnen wij dit misschien voor u doen. U kunt bij ons navragen of dit in uw geval kan.

Stoppen van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens
gebruiken als u toestemming heeft gegeven. U heeft op elk moment het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen dan meteen stoppen met het gebruik van uw gegevens. Vanaf het moment dat u aangeeft dat u geen toestemming meer geeft om uw gegevens te gebruiken, mogen wij deze niet meer gebruiken. Al het gebruik van uw gegevens vóór dat moment blijft volgens de wet.

Het uitvoeren van uw rechten
Het uitoefenen van uw rechten kost u niets. oefent uw rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij willen uw vraag graag binnen een maand beantwoorden. Mocht ons dit niet lukken en de beantwoording van uw vraag meer tijd kosten, dan laten we dit binnen een maand aan u weten. Als uw vraag moeilijk uitvoerbaar is, dan kan het zijn dat u na maximaal 3 maanden antwoord krijgt.

Gegevens meegeven aan de juiste persoon
Het kan zijn dat wij u vragen om uw identiteitsbewijs als u een vraag aan ons stelt. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat we de persoonsgegevens aan de goede persoon verstrekken. Hiermee voorkomen wij dat de verkeerde personen de gegevens ontvangen of wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Om ervoor te zorgen dat uw verzoek zo snel mogelijk verloopt, vragen wij u dan ook om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Schrijf het woord ‘kopie’ op deze kopie. Schrijf ook op de kopie met welk doel u deze kopie aan ons geeft en de datum waarop u deze aan ons geeft.
De kopie wordt alleen gebruikt om te controleren of u recht heeft op de gegevens en wordt na controle direct vernietigd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen.met: klachten@floaterlaser.nl

Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

U kunt altijd vragen stellen over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen het OMC Amstelland. Neem voor vragen over uw privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

OMC Amstelland
Muiderstraatweg 58B
1111PT Diemen
info@floaterlaser.nl

Wijzigingen

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het OMC Amstelland: www.floaterlaser.com. Het OMC Amstelland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy verklaring. Als dat gebeurt, dan nemen wij contact met u op. Wij stellen u op de hoogte over de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en geven u de kans om uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacy verklaring of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Vragen over uw privacy en gegevens of beroep op een van uw wettelijke rechten:

OMC Amstelland
Muiderstraatweg 58B
1111PT Diemen
info@floaterlaser.nl

Veelgestelde vragen over privacy en AVG

1. Waar staat AVG voor?

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Deze nieuwe privacywetgeving geldt per 25 mei 2018. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Heeft het OMC Amstelland een privacyverklaring?

Ja, deze vind je hierboven.

3. Welke persoonsgegevens worden gebruikt bij het OMC Amstelland?

Het OMC Amstelland gebruikt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiëntnummer, of u een van een meerling bent, geboorteplaats, burgerlijke staat, uw relaties (vader, moeder of voogd), gegevens betreffende uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering, en overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

4. Welke rechten heb ik op grond van de AVG?

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten: Inzagerecht, Correctie- en verwijderingsrecht, Recht van bezwaar, Recht op beperking, Recht op gegevensoverdraagbaarheid, Intrekken van toestemming.

5. Wat houdt het Inzagerecht in?

U heeft recht de door het OMC gebruikte persoonsgegevens in te zien. Dit kan door het opvragen van uw medisch dossier.

6. Hoe vraag ik mijn medisch dossier op?

Door een e-mail te sturen naar info@floaterlaser.nl kunt u uw medisch dossier opvragen. U kunt ook een aanvraag per post sturen naar:
OMC Amstelland
Muiderstraatweg 58B
1111 PT Diemen

Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw geldige paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Schrijft u op de kopie dat het een kopie is; voor wie de kopie is, waarom u de kopie meestuurt en de datum waarop u de kopie afgeeft. Deze kopie wordt alleen gebruikt om uw identiteit te bevestigen en wordt na vaststelling direct vernietigd.

7. Zijn er kosten verbonden aan het opvragen van mijn medisch dossier?

Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van uw medische dossier. Er kunnen wel kosten worden gevraagd voor het aangetekend toezenden van de kopie.

8. Wat houdt het Correctie- en verwijderingsrecht in?

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Zie ook de volgende vraag.

9. Kan ik mijn hele medische dossier bij het OMC Amstelland?

Ja, meestal kan dat. U heeft in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit uw medisch dossier of van het hele dossier. Ongeacht of hierin relevante gegevens staan. Uw medisch dossier kan worden vernietigd als de bewaartermijn van 15 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om uw medische gegevens langer te bewaren. Als u dit wilt, kunt u een verzoek indienen om de gegevens eerder te vernietigen. Let op: er zijn 2 uitzonderingen. Uw zorgverlener kan uw medisch dossier niet vernietigen als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven of als uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders. Zie ook de vragen: Wat houdt het Correctie- en verwijderingsrecht in? en Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

10. Wat houdt het Recht van bezwaar in?

Het recht van bezwaar houdt in dat u in een bepaalde situatie bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomt, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Met andere woorden: u heeft dit recht in alle situaties waarin het OMC Amstelland recht heeft op uw gegevens.

11. Wat houdt het Recht op beperking in?

In sommige situaties heeft u ook recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om dit aan het OMC Amstelland te vragen in vier situaties:

 1. als u wacht op een beoordeling van veranderingen aan uw gegevens;
 2. als uw gegevens eigenlijk gewist zouden worden, maar u dit niet wilt;
 3. als het OMC Amstelland de gegevens niet langer nodig heeft, maar u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. als u wacht op de beoordeling van een bezwaar.

12. Wat houdt het Recht op gegevensoverdraagbaarheid in?

U heeft het recht om de gegevens die u aan het OMC Amstelland heeft gegeven (terug) te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit betekent dat u digitale bestanden die u van ons krijgt makkelijk op uw computer moet kunnen openen. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u gebruiken waar u toestemming voor heeft gegeven of gegevens die in een contract staan. Het recht geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal hebben opgeslagen, dus niet voor gegevens op papier.

U bent vrij de gegevens die u heeft gekregen door te geven aan anderen. Als onze systemen verbonden zijn aan de systemen van de partij waaraan u uw gegevens wilt doorgeven, dan kunnen wij dit misschien voor u doen. U kunt bij ons navragen of dit in uw geval kan. Neem daarvoor contact met ons op.

13. Wat houdt het Intrekken van toestemming in?

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens gebruiken als u toestemming heeft gegeven. U heeft op elk moment het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen dan meteen stoppen met het gebruik van uw gegevens.

Vanaf het moment dat u aangeeft dat u geen toestemming meer geeft om uw gegevens te gebruiken, mogen wij deze niet meer gebruiken. Al het gebruik van uw gegevens vóór dat moment blijft volgens de wet.

14. Wie kan een verzoek indienen?

U kunt alleen een correctieverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Het OMC Amstelland moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen. Zie ook het antwoord op de vraag: Kan ik correctie vragen van de persoonsgegevens van mijn kind?

15. Kan ik een wijziging vragen van de persoonsgegevens van mijn kind?

Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht om een wijziging te vragen. De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend. Als wij bij een correctieverzoek twijfelen of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft, kunnen wij u vragen het gezag aan te tonen. Dit kunt u doen door een recent afschrift van de geboorteakte te overleggen, in combinatie met een recent uittreksel van het gezagsregister. Hieruit blijkt wie de moeder van het kind is en of (en zo ja, door wie) het kind erkend is. Staat in het gezagsregister geen aantekening? Dan is er geen wijziging opgetreden in de situatie zoals die is vermeld in de geboorteakte.

16. Ik wil een beroep doen op een van mijn rechten. Bij wie kan ik terecht?

Voor verzoeken met betrekking tot de AVG kunt u contact opnemen via info@floaterlaser.nl kunt u uw medisch dossier opvragen. U kunt ook een aanvraag per post sturen naar:
OMC Amstelland
Muiderstraatweg 58B
1111PT Diemen

Om de afhandeling van uw vraag zo snel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee te sturen. Schrijft u op de kopie dat het een kopie is; voor wie en met welk doel de kopie gegeven wordt en ook de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

17. Op welke termijn krijg ik antwoord op mijn vraag of verzoek?

Wij proberen algemene vragen over privacy en het gebruik an persoonsgegevens binnen het OMC Amstelland, binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Wij zullen uw vragen/verzoeken m.b.t. de AVG graag binnen een maand beantwoorden. Mocht u nog geen antwoord hebben ontvangen stuur dan aub een herinnering. Als uw vraag moeilijk uitvoerbaar is, dan kan het zijn dat u na maximaal 3 maanden antwoord krijgt.

18. Wordt mijn verzoek altijd ingewilligd?

De beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We maken een individuele afweging bij ieder verzoek. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

19. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Het OMC Amstelland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze aan het OMC Amstelland zijn gegeven en worden ook opgeslagen als de wet dit vereist.

Het OMC Amstelland is bijvoorbeeld verplicht om de medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren, ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen. De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de patiënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Patiëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Medische dossiers van overleden volwassenen moeten vijftien jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.

20. Ik heb een vraag over de privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens door het OMC Amstelland? Bij wie kan ik terecht?

Voor vragen over de privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@floaterlaser.nl

21. Wie houdt er toezicht op hoe het OMC Amstelland persoonsgegevens verwerkt?

De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacywetgeving. Meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

22. Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens. Bij wie kan ik terecht?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met info@floaterlaser.nl. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl.

23. Wat doet het OMC Amstelland met mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het OMC Amstelland hoofdzakelijk gebruikt voor het uitvoeren van de met u gemaakte afspraken, het voeren van administratie en andere werkzaamheden om uw gegevens goed te beheren, het leggen van contact met u en om te reageren op de door u gestelde vragen. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het informeren over nieuwe producten en/of diensten, het doen van patiënttevredenheidonderzoeken en marketingactiviteiten, het verbeteren van de website en onze dienstverlening en het kunnen zenden van (digitale) nieuwsbrieven. Zie ook de vraag: Moet ik het OMC Amstelland toestemming geven voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

24. Moet ik het OMC Amstelland toestemming geven voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Alleen voor het verwerken van gegevens die niet expliciet over medisch handelen gaan is uw toestemming nodig. Een voorbeeld hiervan is een patiënttevredenheidonderzoek.

25. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

Soms is het belangrijk dat wij uw gegevens delen met andere partijen. Dit gebeurt alleen als het echt nodig is en als dit wettelijk vereist is en/of toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u er bij u bloed is afgenomen en dit naar het laboratorium moet worden gestuurd om te onderzoeken.

Back To Top